Zásady zpracování osobních údajů


POJĎME TVOŘIT

Zásady zpracování osobních údajů


POJĎME TVOŘIT

Nařízením se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Tento dokument obsahuje zásady zpracování osobních údajů, které od Vás budou získány v rámci Vaší poptávky po vytvoření webových stránek a/nebo v rámci uzavření smlouvy o jejich vytvoření. Správcem Vašich osobních údajů v níže vymezeném rozsahu je Bc. Lukáš Sedlák, IČ 09325671, sídlem Dukelská 363, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitel webových stránek.

Účel zpracování osobních údajů

Právním titulem pro zpracování Vašich osobních údajů je dle čl. 6 odst. 1 písm. b), písm. c) a písm. f) Nařízení plnění smlouvy, plnění právní povinnosti a oprávněný zájem správce. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je realizace vzájemného smluvního vztahu, za jiným účelem Vaše údaje nejsou zpracovány.

Zpracovány jsou tyto osobní údaje a informace

Pokud je zájemcem/zákazníkem právnická osoba, jsou ve výše uvedeném rozsahu (s výjimkami vyplývajícími z podstaty smluvního vztahu s právnickou osobou) zpracovány údaje osoby oprávněné jednat za tuto právnickou osobu, případně kontaktní osoby určené touto právnickou osobou.

Vaše osobní údaje jsou uloženy na dobu nezbytně nutnou. Smlouvy a údaje v nich obsažené jsou uloženy jako podklad pro daň z příjmu fyzických osob po dobu 3 let od skončení zdaňovacího období, ve kterém bylo dílo realizováno, pokud nedojde ke skutečnostem, pro které by bylo nutné tyto údaje, resp. smlouvy jako celek, archivovat delší dobu (např. daňová kontrola a s ní související nový počátek běhu promlčecí lhůty). Správce předává Vaše osobní údaje pouze orgánům veřejné moci (fin. úřad apod.), a to výhradně za účelem splnění právní povinnosti.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že máte právo získat potvrzení o tom, které Vaše osobní údaje jsou zpracovány, jaký je účel jejich zpracování, komu jsou osobní údaje zpřístupněny, jaká je jejich doba uložení, jaká jsou Vaše práva (oprava, výmaz údajů, omezení zpracování, právo vznést námitku), informace o zdroji osobních údajů, nejsou-li osobní údaje získány od Vás. Zároveň máte právo na opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné.

Pokud se domníváte, že některé Vaše zpracovávané osobní údaje jsou neúplné či nepřesné, obraťte se na správce na
e-mailu: Lukas.sedlak@lswebdesign.cz

Dalším z Vašich oprávnění je požadovat v souladu s čl. 18 Nařízení, aby zpracovávání Vašich osobních údajů bylo omezeno, a to z důvodu nepřesnosti (po dobu, než bude ověřena přesnost), protiprávnosti zpracování, či pokud poskytnuté údaje potřebujete k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. S ohledem na to, že zpracování se neprovádí automatizovaně, nelze využít práva na přenositelnost údajů. Pokud odmítnete poskytnout údaje, u nichž je jako právní titul uvedeno plnění smlouvy a/nebo plnění právní povinnosti, nelze smluvní vztah realizovat.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz.

Na základě poskytnutých osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

V Ústí nad Orlicí dne 3. 8. 2020

Bc. Lukáš Sedlák

Nařízením se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Tento dokument obsahuje zásady zpracování osobních údajů, které od Vás budou získány v rámci Vaší poptávky po vytvoření webových stránek a/nebo v rámci uzavření smlouvy o jejich vytvoření. Správcem Vašich osobních údajů v níže vymezeném rozsahu je Bc. Lukáš Sedlák, IČ 09325671, sídlem Dukelská 363, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitel webových stránek.

Účel zpracování osobních údajů

Právním titulem pro zpracování Vašich osobních údajů je dle čl. 6 odst. 1 písm. b), písm. c) a písm. f) Nařízení plnění smlouvy, plnění právní povinnosti a oprávněný zájem správce. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je realizace vzájemného smluvního vztahu, za jiným účelem Vaše údaje nejsou zpracovány.

Zpracovány jsou tyto osobní údaje a informace

Pokud je zájemcem/zákazníkem právnická osoba, jsou ve výše uvedeném rozsahu (s výjimkami vyplývajícími z podstaty smluvního vztahu s právnickou osobou) zpracovány údaje osoby oprávněné jednat za tuto právnickou osobu, případně kontaktní osoby určené touto právnickou osobou.

Vaše osobní údaje jsou uloženy na dobu nezbytně nutnou. Smlouvy a údaje v nich obsažené jsou uloženy jako podklad pro daň z příjmu fyzických osob po dobu 3 let od skončení zdaňovacího období, ve kterém bylo dílo realizováno, pokud nedojde ke skutečnostem, pro které by bylo nutné tyto údaje, resp. smlouvy jako celek, archivovat delší dobu (např. daňová kontrola a s ní související nový počátek běhu promlčecí lhůty). Správce předává Vaše osobní údaje pouze orgánům veřejné moci (fin. úřad apod.), a to výhradně za účelem splnění právní povinnosti.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že máte právo získat potvrzení o tom, které Vaše osobní údaje jsou zpracovány, jaký je účel jejich zpracování, komu jsou osobní údaje zpřístupněny, jaká je jejich doba uložení, jaká jsou Vaše práva (oprava, výmaz údajů, omezení zpracování, právo vznést námitku), informace o zdroji osobních údajů, nejsou-li osobní údaje získány od Vás. Zároveň máte právo na opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné.

Pokud se domníváte, že některé Vaše zpracovávané osobní údaje jsou neúplné či nepřesné, obraťte se na správce na
e-mailu: Lukas.sedlak@lswebdesign.cz

Dalším z Vašich oprávnění je požadovat v souladu s čl. 18 Nařízení, aby zpracovávání Vašich osobních údajů bylo omezeno, a to z důvodu nepřesnosti (po dobu, než bude ověřena přesnost), protiprávnosti zpracování, či pokud poskytnuté údaje potřebujete k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. S ohledem na to, že zpracování se neprovádí automatizovaně, nelze využít práva na přenositelnost údajů. Pokud odmítnete poskytnout údaje, u nichž je jako právní titul uvedeno plnění smlouvy a/nebo plnění právní povinnosti, nelze smluvní vztah realizovat.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz.

Na základě poskytnutých osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

V Ústí nad Orlicí dne 3. 8. 2020

Bc. Lukáš Sedlák